معرفی

مشخصات فردی

سید احمد ضیاحسینی

نام - نام خانوادگی : سید احمد   ضیاحسینی

پست الکترونیکی : ziahosseni1723@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : ازاد واحد شمال

سوابق اجرایی

مدیریت گروه فیزیکعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم پایه

محل خدمت : دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : اموزشی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370-09-01

سیداحمد ضیاء حسینی
سید احمد ضیاحسینی

محل خدمت :
    دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
مرتبه علمی :
    مربی
^